مزایای اصلی نووفر® در غنی سازی مواد غذایی عبارتند از:

  • کاملا محلول در آب
  • بدون طعم فلزی
  • بدون تغییر رنگ دندان ها
  • بدون عوارض جانبی گوارشی
  • بی اثر بر سایر مواد غذایی
  • زیست فراهمی بالا: تا 2 تا 3 برابر بیشتر از سایر منابع آهن سنتی
  • پایداری در شرایط نگهداری بد و حتی پخت

میزان جذب آهن در فرم های مختلف توسط بدن و نیز میزان زیست فراهمی فرم های مختلف آهن نسبت به فرم سولفات آهن که فرم سنتی مکمل آهن است در نمودارهای زیر نمایش داده شده است.

iron novofer

Source: Walter, T., Pizzaro, F., Olivares, M. (2003). “Iron Bioavailability in Corn-Masa Tortillas Is Improved by the Addition of Disodium EDTA.” J. Nutr. 133: 3158-3161.

زیست فراهمی نسبی ترکیبات آهن

در جدول زیر میزان زیست فراهمی ترکیبات (فرم ها) مختلف آهن نسبت به سولفات آهن (فروس سولفات=1) آمده است.

Source: R. Hurrell. 1999. Mineral Fortification of Foods

 Layrisse et al. (1977), Viteri et al. (1978), el Guindi et al. (1988), MacPhail et al (1992), Hurrell et al (2000), Huo et al. (2002)