مزایای رقابتی سدیم فرادتات

در فرم های لیپوزومال و ساکروزومیال ملکول EDTA وجود ندارد و بدن پس از جذب آهن احاطه شده توسط لایه لیپوزوم یا ساکروزوم با چالش دفع ماده لیپوزوم یا ساکروزوم نیز روبروست. اما در فرم سدیم فر ادتات پس از جذب اتم آهنِ سدیم فِر اِدِتات، باقیماندۀ ملکول، با آهن ذاتی غذا ترکیب می شود و EDTA از آهن غیرقابل جذب موجود در غذا هم محافظت می کند. این مزیت آهن فرم سدیم فرادتات نسبت به آهن های لیپوزومال و ساکروزومیال است.

آهن باید به صورت محلول در آب باشد. سلولهای روده ای باید به یونهای آهن دسترسی داشته باشند. آهن رسوب داده شده بی حرکت است و دسترسی به آن وجود ندارد. اسید فیتیک موجود در رژیم های غذایی پرکربوهیدرات، در ترکیب با آهن، رسوبات نامحلول و غیر قابل دسترس تشکیل می دهد.

  • مزایای سدیم فِر ادتات به عنوان فُرم برتر برای مکمل آهن:
  • کاملا محلول در آب
  • بدون طعم فلزی
  • بدون تغییر رنگ دندان ها
  • بدون عوارض جانبی گوارشی
  • زیست فراهمی بالا: تا 2 تا 3 برابر بیشتر از سایر منابع قدیمی آهن
مزایای سدیم فر ادتات

بر اساس “راهنمای استفاده از مکمل های آهن برای پیشگیری و درمان کم خونی فقر آهن” ارائه شده توسط گروه مشاوره بین المللی کم خونی تغذیه ای (INACG)، حداکثر میزان مصرف آهن در کودکان 6 تا 24 ماهه، 12,5 میلیگرم در روز می باشد.